Whiteout, W. 81st Street & Columbus Avenue
New York 2010